Permeable dekker

Endringer i klimaet har ført til mer nedbør med større intensitet i landet vårt. Som en følge av dette er det viktig å utvikle byområdene for håndtering av slike nedbørsmengder ettersom dagens avløpssystemer ikke er beregnet for dette.

Den rimeligste og enkleste løsningen for overvann er som regel lokale infiltrasjonsløsninger hvor overvannet lokalt finner naturlige veier via infiltrasjon til grunnen og/eller renne bort via åpne vannveier og dammer. Dette beskrives som LOD-anlegg (lokale overvannsløsninger). Belegningsstein med permeable fuger (permeable dekker) vil være et godt eksempel på LOD-anlegg. Det som ikke kan infiltreres i første ledd ledes videre i åpne renner eller vannføringer til dammer eller sentrale anlegg. Ved svært kraftig regn vil det også være viktig med trygge flomveier gjennom de urbane områdene. 

Hovedhensikten med permeable dekker:

• Infiltrere vann fra overflaten uten at det oppstår overflatevann

• Fordrøye avrenningstopper for å redusere flomfare

• Redusere kostnader i overvannsanlegg som sluk, kummer, rør og magasiner

• Redusere forurensning i vassdrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppbygging og dimensjonering av dekket gjøres ihht. Statens vegvesen sin håndbok 018. Her er det detaljerte beskrivelser for hvordan oppbyggingen skal gjøres og hvilke masser som skal benyttes. 

Se brosjyren "Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein, publisert av "Bygg uten grenser".